Privatlivspolitik

Dataansvar
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Midttrafik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
CVR: [29943176]
Telefon: [87 40 82 00]
Mail: [midttrafik@midttrafik.dk]
Website: www.midttrafik.dk

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

Midttrafik.dk:

 • Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med et køb, oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Midttrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, kundetype, billede, CPR-nummer og ID såsom betalingskort eller kørekort.
 • Oplysninger om køb og bestillinger: oplysningerne gælder fx køb af billetter og kort. Det gælder print-selv-billetter, online køb af periodekort, online betaling af Ungdomskort, bestillinger på midttrafikbestilling.dk. Desuden bestilling og betaling af Flextur og handicapkørsel. Dit køb bliver registreret, hvis du har oprettet en profil. Midttrafik gemmer ikke betalingskortoplysninger. Betalingen foregår gennem en ekstern leverandør. Når du indtaster dine betalingskortoplysninger, går de direkte til dem, som er ansvarlige for betalingssystemet.
 • Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden, opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. Har du en profil, vil der være en henvisning til den.
 • Konkurrencer på hjemmesiden: ved konkurrencer på midttrafik.dk opsamler vi de oplysninger, du indtaster. Oplysninger bliver brugt til at udtrække vindere og fremsende præmier.

ChaufførNet:

 • Personlige oplysninger: oplysninger du selv indtaster i forbindelse med oprettelse af en profil eller ved henvendelse til Midttrafik. Oplysningerne omfatter fx navn, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, køn, billede, og hvilket busselskaber du er ansat ved.

Flextrafik:

 • Personlige oplysninger: oplysninger du opgiver, når du bestiller. Det drejer sig om dit CPR-nummer, som vi skal bruge for at kunne afregne kommunens og regionens andel af din kørsel. Desuden er Midttrafik forpligtet til at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Det gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture og teletaxa, der er bestilt telefonisk via Midttrafiks callcenter.
 • Oplysninger om hjælpemidler: vi skal kunne bruge dine eventuelle behov for hjælpemidler for at kunne planlægge og udføre din kørsel korrekt. Det er nødvendigt for chauffør/vognmænd at modtage oplysninger om eventuelle hjælpemidler, som skal medtages under kørsel, for at kunne udføre kørsel korrekt. Hjælpemidler registreres ligeledes i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem.
 • CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmark, som er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler gives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler. FlexDanmark har til huse på Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.
 • Midttrafik samarbejder med de øvrige trafikselskaber om udførelsen af kørslen. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler giver vi til et andet trafikselskab, hvis kørslen skal udføres i en anden region. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler oplyses til andre trafikselskaber eller FlexDanmark, når Midttrafik får hjælp til telefonpasning.
 • CPR-nummeret oplyser vi ikke til de chauffører eller vognmænd, der udfører kørslen for Flextrafik. 
 • Telefonnummer oplyser vi kun til chauffør eller vognmand, hvis borgeren har givet accept hertil i forbindelse med turbestillingen eller visitationen til kørslen. 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at: behandle dit køb eller din bestilling og levere produktet eller servicen til dig. Desuden bruger vi det til at sende præmier i forbindelse med konkurrencer og til statistikker, som bruges til at tilpasse og forbedre hjemmesiden. På ChaufførNet bruger vi dine data til at registrere din bruger, så vi kan målrette fx nyheder og indhold og til at besvare dine henvendelser.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed:

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies:

Cookies, formål og relevans
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.